Mức chênh lệch của các sản phẩm tương lai có biến động lớn không?

Mức chênh lệch của các sản phẩm tương lai được báo giá theo thị trường thực, do đó mức chênh lệch sẽ thay đổi tùy theo tính thanh khoản của thị trường, các sự kiện kinh tế, hoạt động hợp đồng, v.v. Trong trường hợp bình thường, mức chênh lệch của hợp đồng tháng chính sẽ tương đối tốt, trong khi mức chênh lệch của hợp đồng tháng chính sẽ tương đối lớn hoặc kém nếu không được chuyển nhượng.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại