Những con số sau hợp đồng tương lai có ý nghĩa gì?

4 chữ số sau mã sản phẩm tương lai biểu thị thời gian hợp đồng, 2 chữ số đầu biểu thị năm và 2 chữ số cuối biểu thị tháng. Ví dụ: "2105" có nghĩa là hợp đồng giao hàng vào tháng 5 năm 2021.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại