Có ngày giao hàng cho các sản phẩm tương lai của Doo Prime không?

Hợp đồng tương lai có ngày giao hàng, nhưng cần lưu ý rằng Doo Prime cung cấp CFD tương lai. CFD tương lai thường bị hủy niêm yết trước 2 ngày làm việc so với hợp đồng tương lai trao đổi. Vui lòng kiểm tra thời gian giao hàng của các sản phẩm liên quan trong Doo Prime User Center hoặc Doo Prime Media Center.

liên kết: Trung tâm người dùng Doo Prime Trung tâm truyền thông Doo Prime

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại