Có bao nhiêu hợp đồng thường được niêm yết cho cùng một sản phẩm tương lai?

Đối với các sản phẩm tương lai có bản chất khác nhau, Doo Prime sẽ liệt kê các CFD tương lai của các tháng khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vàng hàng hóa, Doo Prime sẽ liệt kê hợp đồng chính và 1 hợp đồng phụ; một số CFD tương lai sẽ chỉ liệt kê một hợp đồng chính.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại