Có hợp đồng kỳ hạn cho các sản phẩm kỳ hạn không?

Các sản phẩm tương lai của Doo Prime cung cấp hợp đồng tháng hiện tại và hợp đồng gần, hoặc hợp đồng chính và hợp đồng gần. Hiện tại, hợp đồng kỳ hạn không được cung cấp.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại