Nguồn tín hiệu có thể xem chi tiết đăng ký của người theo dõi không?

Nguồn tín hiệu không thể xem dữ liệu liên quan của những người theo dõi, chẳng hạn như vốn chủ sở hữu tài khoản hoặc các lệnh được nắm giữ, lãi và lỗ thả nổi, v.v. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại