Tôi có thể đăng nhập vào CopyTrading ở đâu?

1. Bạn có thể chọn đăng nhập vào CopyTrading thông qua thanh menu bên trái của Trung tâm người dùng Doo Prime.

2. Bạn cũng có thể đăng nhập trực tiếp thông qua liên kết bên dưới.

Tài khoản thực  Liên kết 
địa chỉ đăng nhập https://live.dpcopytrading.com/  
Địa chỉ đăng ký nguồn tín hiệu  https://live.dpcopytrading.com/portal/registration/provider 
Địa chỉ đăng ký theo dõi  https://live.dpcopytrading.com/portal/registration/subscription 
nguồn vuông  https://ratings-live.dpcopytrading.com/  

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại