Nếu có những người theo dõi tích cực, nguồn tín hiệu có thể thay đổi tỷ lệ phân chia lợi nhuận và thời gian chia sẻ lợi nhuận theo một điều kiện đăng ký lệnh sao chép nhất định không?

Xin chào, nó là không thể. Nếu có những người theo dõi tích cực trong điều kiện đăng ký bản sao của nguồn tín hiệu, thì tại thời điểm này, nguồn tín hiệu muốn thay đổi tỷ lệ lợi nhuận và chu kỳ lợi nhuận sẽ bị cấm.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại