Tôi có thể sử dụng loại tài khoản giao dịch nào để tạo nguồn hoặc sao chép tài khoản?

Xin chào, bạn có thể sử dụng tài khoản tiêu chuẩn STP của máy chủ Live 1, Live 5 và Live 6, tài khoản chuyên nghiệp ECN của máy chủ Live 4 và Live 5 và tài khoản CENT cent của máy chủ Live 3 và Live 5 để tạo nguồn tín hiệu hoặc sao chép tài khoản. .

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các loại tài khoản của nguồn tín hiệu và người theo dõi phải nhất quán. Tài khoản tiêu chuẩn STP chỉ có thể theo dõi tài khoản tiêu chuẩn STP, tài khoản chuyên nghiệp ECN chỉ có thể theo dõi tài khoản chuyên nghiệp ECN và tài khoản CENT cent chỉ có thể theo dõi tài khoản CENT cent.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại