Một nguồn có thể đặt trạng thái riêng của nó thành private không?

Có thể.

1. Có thể nhấp vào nguồn tín hiệu vào nút "Chỉnh sửa" ở bên phải của "Tiêu đề" trong cột "Nguồn của tôi" và chọn "Riêng tư" trong cột "Mức độ hiển thị" trên dòng thứ hai của cửa sổ bật lên lên cửa sổ.

2. Nếu bạn chọn "Riêng tư", điều đó có nghĩa là người theo dõi không nhìn thấy nguồn tín hiệu và nguồn tín hiệu riêng tư sẽ không xuất hiện trong ô vuông nguồn tín hiệu và chỉ có thể được theo dõi thông qua liên kết quảng cáo.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại