3.6 Cài đặt hồ sơ tài khoản "Người theo dõi"

a.Điều kiện lọc

Người theo dõi có thể đặt điều kiện lọc cho các giao dịch sau.

phương hướng:Nó sẽ chỉ theo dõi các giao dịch theo hướng đã chỉ định và bạn có thể chọn [Tất cả], [Mua] hoặc [Bán].

  • Mua: Người theo dõi sẽ chỉ thực hiện giao dịch theo hướng mua của nguồn tín hiệu.
  • Bán: Người theo dõi sẽ chỉ thực hiện theo các giao dịch theo hướng bán của nguồn tín hiệu.

tất cả các:Người theo dõi sẽ theo dõi các giao dịch theo mọi hướng của nguồn tín hiệu.

Kích thước lô tối thiểu:Người theo dõi có thể chọn kích thước lô tối thiểu để theo dõi khối lượng. Khi khối lượng giao dịch của nguồn tín hiệu thấp hơn khối lượng giao dịch đã đặt, nó sẽ không tuân theo.

Kích thước lô tối đa:Người theo dõi có thể chọn kích thước lô tối đa để theo dõi khối lượng. Khi khối lượng giao dịch của nguồn tín hiệu bằng hoặc lớn hơn khối lượng giao dịch đã đặt, nó sẽ không tuân theo.

b. Cài đặt chế độ sao chép người theo dõi

Người theo dõi có thể chọn phương pháp sao chép khác với nguồn tín hiệu.

b.1 Mở rộng khối lượng
b1.1 nhân với

  • Vị trí đến hạn của tài khoản sao chép bằng khối lượng giao dịch của tài khoản nguồn tín hiệu nhân với hệ số khối lượng giao dịch

Công thức tính toán:

Lô giao dịch của người theo dõi = lô giao dịch nguồn tín hiệu * hệ số nhân khối lượng giao dịch

  • Hệ số âm lượng

Số nhân với âm lượng của nguồn tín hiệu trong giao dịch sau

  • sao chép hướng

Công cụ sửa đổi hướng để sao chép giao dịch.

  • Tích cực: Nguồn tín hiệu ngắn và người theo dõi ngắn. Nguồn tín hiệu dài và người theo dõi dài.
  • Đảo ngược: nguồn tín hiệu dài, tín hiệu ngắn, nguồn tín hiệu ngắn, tín hiệu dài.

b1.2 Tự động chia tỷ lệ

Tỷ lệ số dư (hoặc vốn chủ sở hữu) của tài khoản người theo dõi so với số dư (hoặc vốn chủ sở hữu) của tài khoản nguồn tín hiệu bằng tỷ lệ giữa vị trí kỳ vọng của tài khoản người theo dõi với vị trí thực tế của tài khoản nguồn tín hiệu, nhân với hệ số tỷ lệ do tài khoản người theo dõi đặt. Bằng cách so sánh tỷ lệ giữa số dư (hoặc vốn chủ sở hữu) của tài khoản sau và số dư (hoặc vốn chủ sở hữu) của tài khoản nguồn tín hiệu, người theo dõi có thể sử dụng tỷ lệ này làm tỷ lệ để thực hiện tự động điều chỉnh và điều chỉnh vị thế giao dịch của mình.

Công thức tính toán:

Khối lượng giao dịch của người theo dõi = khối lượng giao dịch của nguồn tín hiệu * (khối lượng giao dịch của người theo dõi / khối lượng giao dịch của nguồn tín hiệu) * hệ số nhân

Giá trị so sánh:Tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch của nguồn tín hiệu và khối lượng giao dịch của tài khoản của người theo dõi. Bạn có thể chọn [Số dư] hoặc [Vốn chủ sở hữu]

Hệ số nhân:Một số để nhân với giá trị so sánh.

Hướng sao chép:Công cụ sửa đổi hướng để sao chép giao dịch.

  • Tích cực: Nguồn tín hiệu ngắn và người theo dõi ngắn. Nguồn tín hiệu dài, người theo dõi dài
  • Đảo ngược: nguồn tín hiệu dài, tín hiệu ngắn, nguồn tín hiệu ngắn, tín hiệu dài

b1.3.Sửa lỗi

Vị thế giao dịch của tài khoản chứng từ luôn phù hợp với khối lượng đã đặt của giao dịch chứng từ

Công thức tính toán:

Lô giao dịch của người theo dõi = sao chép khối lượng giao dịch

Sao chép khối lượng:Khối lượng giao dịch được mở trên mỗi bản sao

Hướng sao chép:Công cụ sửa đổi hướng để sao chép giao dịch.

  • Tích cực: Nguồn tín hiệu ngắn và người theo dõi ngắn. Nguồn tín hiệu dài, người theo dõi dài
  • Đảo ngược: nguồn tín hiệu dài, tín hiệu ngắn, nguồn tín hiệu ngắn, tín hiệu dài

b1.4.Tỷ lệ lô giao dịch

Khối lượng giao dịch sao chép phụ thuộc vào số dư hiện tại hoặc vốn chủ sở hữu trong tài khoản của người theo dõi. Người theo dõi có thể điều chỉnh khối lượng giao dịch sao chép theo số dư tài khoản hiện tại hoặc giá trị ròng để kiểm soát rủi ro sao chép

Công thức tính toán:

Vị trí đáo hạn của tài khoản chứng từ = giá trị nguyên của bước số dư (hoặc vốn chủ sở hữu) của tài khoản chứng từ, sau đó nhân với khối lượng giao dịch của từng bước

Giá trị so sánh:Tỷ lệ giữa nguồn tín hiệu và khối lượng giao dịch của tài khoản người theo dõi, bạn có thể chọn [Số dư] hoặc [Vốn chủ sở hữu]

Khối lượng giao dịch mỗi bước:Hệ số kích thước bước lô.

Kích thước bước lô:Kích thước bước, là đặt kích thước số lượng của khối lượng giao dịch trên mỗi bước.

Hướng sao chép:Công cụ sửa đổi hướng để sao chép giao dịch.

  • Tích cực: Nguồn tín hiệu ngắn và người theo dõi ngắn. Nguồn tín hiệu dài, người theo dõi dài
  • Đảo ngược: nguồn tín hiệu dài, tín hiệu ngắn, nguồn tín hiệu ngắn, tín hiệu dài

b2.Ví dụ tính toán khối lượng mở rộng
ví dụ số nhân

Hệ số âm lượng: 3

Số dư của người theo dõi: $1.000

Số dư nguồn tín hiệu: $10.000

Nguồn tín hiệu: Mua 1 lot EURUSD

Người theo dõi: Mua 3 lô EURUSD

quá trình tính toán:

Khối lượng giao dịch của người theo dõi = khối lượng giao dịch nguồn tín hiệu * hệ số khối lượng giao dịch

3 lot được giao dịch = 1 lot được giao dịch * 3

Ví dụ về thang đo tự động

So sánh giá trị: Số dư

Hệ số nhân: 5

Số dư của người theo dõi: $1,0410

Số dư nguồn tín hiệu: $20140

Nguồn tín hiệu: Mua 1 lot EURUSD

Người theo dõi: Mua 2,58 lô EURUSD

quá trình tính toán:

Khối lượng giao dịch của người theo dõi = số dư của người theo dõi \ số dư của nguồn tín hiệu * vị trí của nguồn tín hiệu * hệ số nhân tỷ lệ

2.58=10410\20140*1*5

ví dụ cố định

Khối lượng sao chụp: 2 lô

Nguồn tín hiệu: Mua 1 lot EURUSD

Người theo dõi: Mua 2 lot EURUSD

quá trình tính toán:

Khối lượng giao dịch của người theo dõi = đặt khối lượng giao dịch cố định

Ví dụ về Tỷ lệ Lô

So sánh giá trị: Số dư

Khối lượng mỗi bước: 1

Kích thước bước lô: 1000

Số dư của người theo dõi: $10000

Nguồn tín hiệu: Mua 1 lot EURUSD

Người theo dõi: Mua 10 lot EURUSD

quá trình tính toán:

Sao chép khối lượng giao dịch lot = khối lượng giao dịch mỗi bước * (giá trị so sánh của người theo dõi / bước lô)

10 = 1*(10000\1000)

c. Sửa chữa

  • Việc điều chỉnh đặt số lượng giao dịch được sao chép tối đa cuối cùng sẽ được thực hiện. Người theo dõi CopyTrading không chỉ có thể kiểm soát rủi ro về vị thế giao dịch của nguồn tín hiệu mà còn kiểm soát rủi ro về quy mô vị thế mà họ nên đặt.
  • Khối lượng giao dịch tối đa sẽ tuân theo:

【nhảy qua】: Nếu vị thế được đặt trong tài khoản theo dõi vượt quá khối lượng giao dịch tối đa đã đặt, giao dịch theo dõi sẽ không được thực hiện

[Thu nhỏ]:Nếu vị thế được đặt trong tài khoản theo dõi vượt quá khối lượng giao dịch tối đa đã đặt, nó sẽ được theo sau theo khối lượng giao dịch tối đa đã đặt

c1.Ví dụ tính hiệu chỉnh

Ví dụ 1:

Thay đổi tỷ lệ âm lượng: Autoscaling

So sánh giá trị: Số dư

Hệ số nhân: 5

Khối lượng giao dịch tối đa: 2 lot

Thực hiện: thu nhỏ

Số dư của người theo dõi: $10410

Số dư nguồn tín hiệu: $20140

Nguồn tín hiệu: Mua 1 lot EURUSD

Người theo dõi: Mua 2 lô EURUSD. Ban đầu, theo quy tắc mở rộng quy mô tự động, người theo dõi nên mua 2,58 lô, nhưng vì khối lượng giao dịch tối đa được đặt nên cuối cùng anh ta đã mua 2 lô.

Ví dụ 2:

Thay đổi tỷ lệ âm lượng: Autoscaling

So sánh giá trị: Số dư

Hệ số nhân: 5

Khối lượng giao dịch tối đa: 2 lot

Thực hiện: bỏ qua

Số dư của người theo dõi: $10410

Số dư nguồn tín hiệu: $20140

Nguồn tín hiệu: Mua 1 lot EURUSD

Người theo dõi: vị trí ngắn, bỏ qua sao chép. Ban đầu, theo quy tắc mở rộng quy mô tự động, người theo dõi nên mua 2,58 lô, nhưng giá trị này cao hơn khối lượng giao dịch tối đa là 2 lô, vì vậy nó bị bỏ qua và người theo dõi không tuân theo lệnh.

d. Quản lý rủi ro

Người theo dõi có thể đặt mức chốt lời và cắt lỗ trong quản lý rủi ro để quản lý rủi ro cho tài khoản của chính họ.


d1.Mức tổn thất toàn bộ

Khoản lỗ tích lũy của tất cả các giao dịch sau kể từ khi tham gia tài khoản nguồn tín hiệu. Sau khi đạt được, điều kiện sao chép sẽ bị chấm dứt và sẽ không còn mối quan hệ sau giữa người theo dõi và nguồn tín hiệu.

d2.Mức lỗ thả nổi

Tổng mức lỗ thả nổi có thể chấp nhận được đối với giao dịch sao chép. Khi đạt được, bạn có thể chọn [Đóng tất cả], [Đóng các vị thế không thể sinh lời] và [Đóng tất cả các vị thế không thể sinh lời]. Vui lòng tham khảo [3.6.d4. Hoạt động mức lỗ thả nổi] sau đây để phân tích tùy chọn cụ thể.

d3.Tổng lợi nhuận

Lợi nhuận thực tế tích lũy của tất cả các giao dịch sau kể từ khi tham gia nguồn tín hiệu. Sau khi đáp ứng, điều kiện sao chép sẽ bị chấm dứt và lợi nhuận sẽ được chia sẻ.

d4.Hoạt động thả nổi mức lỗ

Các hoạt động được thực hiện khi đạt đến mức tổn thất thả nổi được chỉ định bao gồm:

 • 【Đóng tất cả】:Đóng giao dịch sao chép cho tất cả các tài khoản theo dõi
 • [Đóng các vị thế không sinh lời]:Theo thứ tự thua lỗ từ cao xuống thấp, hãy đóng từng giao dịch sao chép không có lãi cho đến khi mức lỗ thả nổi thấp hơn mức quy định
 • 【Đóng tất cả các vị thế không thể sinh lời】:Đóng tất cả các giao dịch sao chép có lợi nhuận dưới mức quy định đã đặt

d5.Ví dụ về nghiệp vụ quản lý rủi ro

Ví dụ 1:

Tổng mức thua lỗ được đặt ở mức: $1,000

Mức lỗ thả nổi được đặt ở mức: $500

Hoạt động mức lỗ thả nổi: đóng các vị thế không có lãi

Lệnh 1: Lãi & lỗ thả nổi: -$300

Lệnh 2: P&L thả nổi: -$200

Lệnh 3: Lãi lỗ thả nổi: -$100

Do mức lỗ thả nổi của ba bản sao đã đạt tới 600 USD (mức lỗ vượt quá 500 USD trong hơn 120 giây) và mức lỗ thả nổi vượt quá cài đặt 500 USD, hoạt động mức lỗ thả nổi được đặt thành: đóng vị thế không có lãi , vì vậy vị trí sẽ được đóng trước Sao chép lệnh 1, giữ sao chép lệnh 2 và 3 (tại thời điểm này, mức lỗ thả nổi là 300, thấp hơn mức đặt 500).

Ví dụ 2:

Tổng mức thua lỗ được đặt ở mức: $1,000

Mức lỗ thả nổi được đặt ở mức: $500

Hoạt động ở mức lỗ thả nổi: đóng tất cả các vị thế không có lãi

Lệnh 1: Lãi & lỗ thả nổi: -$300

Lệnh 2: P&L thả nổi: -$200

Lệnh 3: Lãi lỗ thả nổi: -$100

Vì mức lỗ thả nổi của ba lệnh đã đạt tới 600 đô la (mức lỗ vượt quá 500 đô la trong hơn 120 giây), mức lỗ thả nổi được đặt bằng cách vượt quá 500 đô la và hoạt động mức lỗ thả nổi được đặt thành: đóng tất cả các vị trí không có lãi, vì vậy hãy sao chép 1 , 2 và 3 đều sẽ bị đóng, nhưng thiết bị theo dõi vẫn giữ mối quan hệ sau với nguồn tín hiệu.

Ví dụ 3:

Tổng mức thua lỗ được đặt ở mức: $1,100

Mức lỗ thả nổi được đặt thành: $1000

Hoạt động ở mức lỗ thả nổi: đóng tất cả các vị thế không có lãi

Lệnh 1: Lãi lỗ thả nổi: -$500

Lệnh 2: Lãi lỗ thả nổi: -$400

Lệnh 3: P&L thả nổi: -$300

Do mức lỗ thả nổi của ba bản sao đã đạt tới 1.200 USD, vượt quá tổng mức lỗ thả nổi được đặt là 1.000 USD, cài đặt hoạt động của mức lỗ thả nổi là: đóng tất cả các vị thế không có lãi, vì vậy các lệnh sao chép 1, 2 và 3 sẽ đồng loạt được cân bằng Vị trí bị đóng, vì tổng thiệt hại thực tế sau khi đóng vị trí là: 1200 đô la Mỹ, vượt quá số tiền được đặt theo mức tổng thiệt hại: 1100 đô la Mỹ, tại thời điểm này, người theo dõi lưu trữ và phát hành mối quan hệ sau với nguồn tín hiệu.

Ví dụ 4:

Tổng mức thua lỗ được đặt ở mức: $1,000

Tổng lợi nhuận được đặt thành: $500

Hoạt động mức lỗ thả nổi: đóng tất cả

Lệnh 1: Lãi & lỗ thả nổi: -$100

Lệnh 2: P&L thả nổi: +$300

Lệnh 3: P&L thả nổi: +$400

Vì tổng mức lợi nhuận của ba lệnh sao chép đã đạt tới 600 đô la Mỹ, vượt quá tổng lợi nhuận được đặt là 500 đô la Mỹ và hoạt động mức lỗ thả nổi được đặt để đóng tất cả, nên các lệnh sao chép 1, 2 và 3 đều sẽ được đã đóng và đóng, và người theo dõi Lợi nhuận cuối cùng là 600 đô la, nhưng mối quan hệ sau đây giữa người theo dõi và nguồn tín hiệu vẫn tồn tại.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại