Các kỳ phân phối lợi nhuận có thể được lựa chọn bởi nguồn tín hiệu là gì? Tỷ suất lợi nhuận tối đa là bao nhiêu?

Khi một nguồn tín hiệu tạo ra một "điều kiện sao chép", nó có thể chọn tính phí hiệu suất cho mỗi giao dịch, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Nguồn tín hiệu có thể tính phí hiệu suất cho người theo dõi lên tới 80 đô la.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại