Phí thực hiện của nguồn tín hiệu sẽ được chuyển vào tài khoản nào?

Xin chào, theo mặc định, tiền chia sẻ lợi nhuận được chuyển vào tài khoản giao dịch của nguồn tín hiệu và nguồn tín hiệu cũng có thể chọn liên kết một tài khoản mới để nhận tiền chia sẻ lợi nhuận.

  1. Trong cột "Nguồn tín hiệu của tôi", chọn "Cài đặt tài khoản người nhận phí hiệu suất" và nhấp vào nút "Chỉnh sửa".

2. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn nhận phí thực hiện và nhấp vào "Lưu thay đổi".

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại