4.3 Phí đối tác nguồn

Ngoài việc giới thiệu người quảng bá, nguồn tín hiệu cũng có thể thêm đối tác nguồn tín hiệu và đặt phí đối tác nguồn tín hiệu tương ứng. So với việc giới thiệu người quảng bá, các đối tác nguồn tín hiệu có mối quan hệ chặt chẽ hơn với nguồn tín hiệu và nguồn tín hiệu có thể đặt tỷ lệ phí quảng cáo độc quyền cho các đối tác nguồn tín hiệu một cách độc lập.

Trong các điều kiện tài liệu giống nhau, nguồn tín hiệu có thể đặt các tỷ lệ phần trăm phí đối tác nguồn tín hiệu khác nhau cho các đối tác nguồn tín hiệu khác nhau và sau khi đặt phí quảng cáo giới thiệu, phí này sẽ được đối xử bình đẳng cho tất cả các nhà quảng bá và sẽ không thay đổi. Ngoài ra, bộ khởi động giới thiệu được gắn vào bộ theo dõi, trong khi đối tác nguồn tín hiệu được gắn vào điều kiện sao chép của nguồn tín hiệu. Người dùng không thể trở thành đối tác nguồn tín hiệu thông qua các phương thức công khai. Để trở thành đối tác nguồn chỉ có thể được chỉ định riêng tư thông qua nguồn.

Cho dù đó là phí đối tác nguồn hay phí quảng cáo giới thiệu, tỷ lệ phần trăm của phí không được đạt hoặc vượt quá 100. Sau khi được đặt thành 100, nguồn tín hiệu sẽ không thể kiếm được bất kỳ khoản thu nhập nào và tất cả phí hiệu suất sẽ được phân phối giữa các nhà quảng bá.

a. Phương pháp tính toán và ví dụ về phí đối tác nguồn tín hiệu

Công thức tính toán:

Phí đối tác nguồn tín hiệu = Phí hiệu suất * Tỷ lệ phần trăm phí đối tác nguồn tín hiệu (trả cho Đối tác nguồn tín hiệu kèm theo Điều kiện sao chép nguồn tín hiệu).

Thí dụ:

Tỷ lệ phần trăm phí cho đối tác nguồn tín hiệu 1: 30

Phần trăm phí cho Đối tác nguồn tín hiệu 2: 20

Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu: 10 (trả cho người quảng cáo gắn liền với người theo dõi)

Phí thực hiện: 20

Khi người theo dõi đóng vị trí, anh ta nhận được khoản lãi 100 đô la Mỹ

Sau đó, người theo dõi phải trả = 100 USD * 20 = 20 USD dưới dạng phí thực hiện

Đối tác nguồn 1 khoản phí = $20 * 30 = $6

Phí đối tác nguồn 2 = $20 * 20 = $4

Phí giới thiệu = Phí thực hiện * Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu = $20 * 10 = $2

Nguồn phí phí còn lại (40) = $20 * 40 = $8

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại