4.2 Phí giới thiệu và quảng bá

Người giới thiệu chịu trách nhiệm quảng bá nguồn tín hiệu và thu hút người theo dõi đăng ký. Nguồn tín hiệu cần trả phí khuyến mãi cho người quảng bá đã thu hút thành công người theo dõi đăng ký. Phí khuyến mãi giới thiệu phụ thuộc trực tiếp vào hiệu suất đăng ký. Nguồn tín hiệu có thể đặt phí quảng cáo giới thiệu dưới dạng phần trăm cho một điều kiện sao chép và sau khi được đặt, nó sẽ áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo.

a.Giới thiệu cách tính và ví dụ về phí khuyến mãi

Phí quảng cáo giới thiệu được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm do nguồn tín hiệu đặt trên cơ sở phí thực hiện.

Công thức tính toán: 

Phí giới thiệu = Phí hiệu suất * Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu (trả cho Người quảng cáo gắn liền với Người theo dõi).

  • Thí dụ:

Phí khuyến mãi giới thiệu: 10

Phí thực hiện: 20

Khoản lãi 100 đô la đã đạt được khi người theo dõi đóng vị trí

Sau đó, những người theo dõi cần phải trả = 100 USD * 20 = 20 USD dưới dạng phí thực hiện

Phí giới thiệu = Phí thực hiện * Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu = $20 * 10 = $2

Phí nguồn tín hiệu = Phí hiệu suất – Phí khuyến mại giới thiệu = $20 – $2 = $18

b.Giới thiệu cách thêm bộ khởi động

Để thêm một người quảng bá giới thiệu, có một số tùy chọn:

b1.Thêm theo đăng ký
Khi người dùng đăng ký làm người theo dõi, anh ta chỉ cần nhập tài khoản giao dịch MetaTrader của quảng cáo giới thiệu trên trang đăng ký để thêm quảng cáo giới thiệu.

b2. Thêm qua liên kết quảng bá

Người theo dõi có thể đăng ký thông qua liên kết được thiết lập bởi nguồn tín hiệu có chứa ID người giới thiệu. Những người theo dõi đã đăng ký thông qua liên kết tham gia này sẽ tự động được chỉ định cho người giới thiệu được thêm vào.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại