Khách hàng có thể sử dụng dầu thô giao ngay và dầu thô tương lai cho các giao dịch bảo hiểm rủi ro trong Doo Prime không?

Nền tảng Doo Prime không hạn chế khách hàng sử dụng các giao dịch phòng ngừa rủi ro giao ngay và tương lai. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng các sản phẩm tương lai và sản phẩm giao ngay được giao dịch ở các thị trường khác nhau, do đó, các đặc điểm liên quan đến sản phẩm như chênh lệch, thanh khoản, dao động giá và khối lượng hợp đồng không đồng đều là điều bình thường.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại