Khối lượng hợp đồng cho các sản phẩm khí thiên nhiên là bao nhiêu?

Quy mô hợp đồng cho lô sản phẩm khí thiên nhiên đầu tiên là 10.000.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại