Trung tâm dữ liệu Outtrade là gì?

Trung tâm dữ liệu Outrade chứa dữ liệu giao dịch của nền tảng, bảng xếp hạng, phân tích dữ liệu giao dịch của nhà giao dịch, v.v.

Bạn có thể vào báo cáo cộng đồng giao dịch_Cộng đồng thương mạiOutrade (dpoutrade.com) , mở trang web và nhấp vào tài khoản tương ứng để xem phân tích dữ liệu giao dịch của tài khoản.

liên kết: Báo cáo Cộng đồng Thương mại_ Cộng đồng Thương mại Outrade (dpoutrade.com)

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại