Làm thế nào để có được trên bảng xếp hạng Outtrade?

Lên Bảng xếp hạng vượt trội dựa trên:

  • Số lượng giao dịch mỗi năm >50
  • Lợi tức đầu tư hàng năm >15
  • Trong 30 ngày qua, số lẻ > 1
  • Vốn chủ sở hữu > 1
  • Năng suất>=0
  • Tổng lợi nhuận>=0
  • Tổng lãi lỗ > 0
  • Mức thoái lui tối đa <= 100

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại