Các điều khoản và điều kiện của chiến dịch miễn lãi Doo Prime là gì?


Các điều khoản và điều kiện:

1. Các điều khoản và điều kiện tại đây có giá trị ràng buộc đối với khách hàng và khách hàng cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại đây sau khi khách hàng tham gia chiến dịch miễn lãi, giảm lãi này (“chiến dịch”). Chương trình khuyến mãi này sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt khi nhận được thông báo của Doo Prime.

2. Việc khách hàng tham gia vào hoạt động này cũng được coi là khách hàng đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ sửa đổi nào sau đó.

3. Tất cả khách hàng đều có quyền tham gia chương trình khuyến mãi này, nhưng Doo Prime có quyền duy nhất để xác định tư cách tham gia của người tham gia chương trình khuyến mãi này.

4. Khách hàng thừa nhận rằng chiến dịch này chỉ khả dụng ở một số khu vực pháp lý nhất định, một số loại công cụ giao dịch và một số loại tài khoản giao dịch nhất định. Doo Prime có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ công cụ giao dịch nào trong chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Khách hàng vẫn phải trả phí cổ tức cho các công cụ giao dịch hiện hành và Doo Prime có quyền bao gồm các khoản phí áp dụng khác mà không cần thông báo trước.

5. Doo Prime có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt sự tham gia của khách hàng trong chiến dịch này mà không cần thông báo trước trong các sự kiện sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) mọi vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận khách hàng;

(b) Vị thế giao dịch được giữ trên 3 ngày dương lịch;

hoặc Hoạt động giao dịch bất thường, hành động theo cách không thiện chí, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc phi đạo đức, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền, phòng ngừa rủi ro thiếu thiện chí, gian lận hoặc bất kỳ hành vi gian lận hoặc lừa đảo nào khác;

(d) sự gián đoạn, lỗi hoặc lỗi của nền tảng giao dịch, dịch vụ, phần mềm, phần mềm bên thứ ba, thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào khác;

(e) trong điều kiện thị trường bất thường;

(f) Doo Prime đã gửi thông báo chấm dứt cho Khách hàng;

(g) bất kỳ sự kiện nào làm suy yếu hoặc hạn chế hoạt động bình thường của nền tảng giao dịch;

(h) bất kỳ Tài khoản giao dịch nào của Khách hàng đã bị đình chỉ; hoặc

(i) trong mọi trường hợp mà Doo Prime cho là phù hợp.

6. Sau khi đình chỉ hoặc chấm dứt sự tham gia của khách hàng vào hoạt động theo Điều 5 ở trên, Doo Prime có quyền đóng vị thế của khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán phí miễn lãi và tiền lãi phải trả, đồng thời thực hiện các quyền khác theo thỏa thuận của khách hàng.

7. Trừ khi có quy định rõ ràng khác ở đây, khách hàng đồng ý và cam kết bồi thường và giữ cho Doo Prime, các chi nhánh của Doo Prime, các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và người cấp phép không bị tổn hại nếu khách hàng vi phạm các điều khoản này. hoặc phải chịu, hoặc do Doo Prime chịu trách nhiệm pháp lý, phát sinh từ, phát sinh từ hoặc liên quan đến, bất kỳ và tất cả các điều kiện.

8. Chiến dịch này được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại, như có sẵn". Doo Prime không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính khả dụng, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của chiến dịch này.

9. Ngôn ngữ chính thức của các điều khoản và điều kiện này là tiếng Anh. Doo Prime có thể cung cấp các điều khoản và điều kiện này bằng các ngôn ngữ khác chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện này với bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

*Để biết thêm chi tiết về sự kiện, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản độc quyền trực tiếp của bạn

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại