Giá trị ước mơ được giải quyết khi nào?

Trung tâm mua sắm tích điểm "Ideal Home" tính các lệnh đóng giao dịch của khách hàng vào ngày hôm trước lúc GMT + 0 04:30 hàng ngày và tính giá trị mơ ước; giá trị mơ ước có được từ lần gửi tiền đầu tiên trong vòng 24 giờ sẽ được ghi có vào tài khoản trong thời gian thực sau khi phê duyệt.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại