Có lãi suất qua đêm cho các sản phẩm CFD chứng khoán của Hoa Kỳ không? Cách tính lãi qua đêm?

Tiền lãi qua đêm đối với các sản phẩm CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ được tính dựa trên 4 giá trị hợp đồng hàng năm của vị thế mà khách hàng thực sự nắm giữ. Công thức tính lãi qua đêm như sau:

    • Quy mô lô * quy mô hợp đồng * giá thị trường * lãi qua đêm dài hoặc ngắn (4) * số ngày giao dịch / 360 ngày

Thí dụ:

Mua 1 lô CFD cổ phiếu Tesla, giá thị trường là 999 đô la Mỹ, giữ vị thế qua đêm trong một ngày, lãi suất qua đêm là 1,11 đô la Mỹ, phương pháp tính toán như sau:

    • Quy mô lô (1) * quy mô hợp đồng (10) * giá thị trường (999) * lãi suất qua đêm của lệnh mua/bán (4 ) * số ngày giao dịch (1) / 360 ngày = 1,11

Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra thông tin lãi suất qua đêm để biết thêm các sản phẩm CFD chứng khoán Mỹ trong thông số kỹ thuật sản phẩm của MetaTrder 4 hoặc trang web chính thức của Doo Prime - lãi suất qua đêm.

liên kết: Trang web chính thức của Doo Prime – Lãi suất qua đêm

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại