Tỷ lệ và trình tự thanh lý cưỡng bức là gì?

Chào bạn, tỷ lệ thanh lý trên hệ thống là 30 (vốn chủ sở hữu/ký quỹ sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng 30). Các lệnh vị thế của bạn sẽ được thanh lý theo mặc định theo thứ tự thua lỗ lớn nhất cho đến khi tỷ lệ ký quỹ trở lại cao hơn tỷ lệ thanh lý.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại