ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ Doo Prime ปลอดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร?


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้มีผลผูกพันกับลูกค้า และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หลังจากที่ลูกค้าเข้าร่วมในแคมเปญปลอดดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย ("แคมเปญ") โปรโมชั่นนี้จะใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดเมื่อได้รับการแจ้งจาก Doo Prime

2. การเข้าร่วมของลูกค้าในกิจกรรมนี้จะถือว่าเป็นข้อตกลงของลูกค้าที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

3. ลูกค้าทุกรายมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ แต่ Doo Prime ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

4. ลูกค้ารับทราบว่าแคมเปญนี้มีให้บริการในบางเขตอำนาจศาลเท่านั้น ตราสารการซื้อขายบางประเภทและบัญชีซื้อขายบางประเภท Doo Prime อาจแก้ไขหรือลบตราสารการซื้อขายใด ๆ ภายใต้โปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมเงินปันผลสำหรับตราสารการซื้อขายที่เกี่ยวข้องยังคงต้องชำระโดยลูกค้า และ Doo Prime ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. Doo Prime ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการมีส่วนร่วมของลูกค้าในแคมเปญนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงลูกค้า;

(ข) ตำแหน่งการซื้อขายจะคงอยู่นานกว่า 3 วันตามปฏิทิน;

หรือกิจกรรมการค้าที่ผิดปกติ, การกระทำในลักษณะที่ไม่สุจริต, มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือผิดจริยธรรม, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟอกเงิน, การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สุจริต, การฉ้อโกง, หรือการปฏิบัติที่ฉ้อฉลหรือหลอกลวงอื่นใด;

(ง) การหยุดชะงัก ความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของแพลตฟอร์มการซื้อขาย บริการ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก อุปกรณ์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคอื่นใด

(e) ในสภาวะตลาดพิเศษ;

(f) Doo Prime ได้ส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกไปยังลูกค้าแล้ว

(g) เหตุการณ์ใดๆ ที่บั่นทอนหรือจำกัดการทำงานตามปกติของแพลตฟอร์มการซื้อขาย;

(h) บัญชีการซื้อขายใด ๆ ของลูกค้าถูกระงับ หรือ

(i) ในสถานการณ์ใดๆ ที่ Doo Prime เห็นสมควร

6. หลังจากระงับหรือยุติการเข้าร่วมของลูกค้าในกิจกรรมตามข้อ 5 ด้านบนแล้ว Doo Prime ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะของลูกค้า และเรียกร้องให้มีการชำระค่าธรรมเนียมปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างชำระจากลูกค้าย้อนหลัง และใช้สิทธิ์อื่นๆ ตามข้อตกลงของลูกค้า

7. ลูกค้าตกลงและรับผิดที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า Doo Prime, บริษัทในเครือของ Doo Prime, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ออกใบอนุญาตไม่เป็นอันตรายต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ณ ที่นี้ หรือได้รับความเดือดร้อนจาก หรือที่ Doo Prime ต้องรับผิด เกิดจาก เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมด

8. แคมเปญนี้มีให้ "ตามที่เป็น เท่าที่มีอยู่" Doo Prime ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของแคมเปญนี้

9. ภาษาทางการของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้คือภาษาอังกฤษ Doo Prime อาจจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในภาษาอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และหากมีความไม่สอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่น ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

*สำหรับรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีพิเศษ 1 ต่อ 1 ของคุณ

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ