Sẽ có những hạn chế về giao dịch và rút tiền trong tài khoản phụ PAMM?

Tài khoản phụ không thể giao dịch nhưng có thể rút tiền . Tài khoản phụ không có quyền giao dịch trong quá trình sao chép và không thể thực hiện giao dịch; tài khoản phụ có thể rút tiền trong quá trình sao chép và nếu có khách hàng tài khoản phụ sinh lãi gửi tiền trong quá trình giao dịch, hệ thống sẽ tự động chia sẻ lợi nhuận. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại