Hệ thống thực hiện thủ tục chứng từ cho các tài khoản phụ PAMM như thế nào?

Hệ thống sẽ phân bổ lệnh theo tỷ lệ vốn tự có giữa tài khoản phụ và tài khoản chính Ví dụ giá trị ròng của tài khoản phụ A1.000 USD, giá trị ròng của tài khoản phụ B2.000 USD, và giá trị ròng của tài khoản chính được hiển thị là 3.000 USD . Nếu tài khoản chính đặt lệnh 3 lô, tài khoản phụ Kích thước lô của lệnh do tài khoản A đặt là $ 1.000/$3.000*3 lô=1 lô ; kích thước lô của lệnh do tài khoản phụ B đặt $ 2.000/$3.000 * 3 = 2 lô. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại