Tài khoản phụ của MAM có thể xem chốt lời và cắt lỗ của tài khoản chính không?

Tài khoản phụ không thể thấy mức chốt lời và cắt lỗ do tài khoản chính đặt, nhưng khi tài khoản chính kích hoạt lệnh cắt lỗ và cắt lỗ, tài khoản phụ sẽ đóng vị thế đồng bộ và ghi chú tài khoản phụ sẽ hiển thị lệnh số tài khoản chính . 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại