Tài khoản MAM có thể ẩn lệnh vị thế không?

Cả tài khoản chính và tài khoản phụ đều không hỗ trợ lệnh vị trí ẩn . 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại