• Các điều khoản và điều kiện của chiến dịch miễn lãi Doo Prime là gì?