• Các điều khoản và điều kiện của chiến dịch miễn lãi Doo Prime là gì?

    trp_language language=”vi”]
    Các điều khoản và điều kiện:

    1. Các điều khoản và điều kiện trong đây có tính ràng buộc đối với Khách hàng và Khách hàng cam kết tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện trong đây khi Khách hàng tham gia vào chiến dịch miễn lãi và giảm lãi này ("Chiến dịch"). Chương trình khuyến mãi này sẽ có hiệu lực cho đến khi nhận được...