• Làm thế nào để trở thành “bậc thầy” Doo PAMM?

  Người dùng có thể đăng ký tài khoản đang hoạt động và chia sẻ chiến lược giao dịch thông qua các bước sau.

  a. 登录并创建一个新的 PAMM 账户。 有关账户创建详细信息,请查看“How…

 • Khách hàng có thể đăng nhập vào Doo PAMM thông qua ứng dụng khách không?

  Khách hàng có thể tạo tài khoản phụ PAMM thông qua cổng thông tin khách hàng của chúng tôi.

  在用户创建账户时,将有一个“子账户”选项,供其创建PAMM账户。…

 • "Giới hạn rút tiền" trong Doo PAMM là gì?

  在Doo PAMM中,“回撤限制”是一项安全功能,允许主账户设定其PAMM账户的最大亏损。如果违反了这个限制,跟随者的资金将自动从PAMM账户中提取出来。这个操作发生在下一个“Rollover”期间,资金被移动到“投资账户”。…

 • "Hoa hồng đại lý" là gì?

  代理佣金是指在交易间隔结束时,当利润在主账户和跟随者之间分配时,一定比例的主账户“绩效费”转移到代理账户的佣金。代理佣金的大小(以百分比表示)由主账户设置。…

 • Làm thế nào để trở thành "tín đồ" của Doo PAMM?

  要成为跟随者账户持有人,用户需要接受来自PAMM账户之一的大师提供,如果他们的“客户账户”中有足够的资金。当他们接受报价时,他们请求将资金从“客户账户”移至“跟随者账户”。…

 • Làm thế nào để tạo một báo giá?

  a. Nhấp vào tài khoản chính có sẵn trong phần "Tài khoản đang hoạt động" của trang "Chính".

  b. 点击“New Offer”(新建报价)。报价和关注者表显示有关所有报价的信息,它们的状态,关注者的数量以及每个报价的总“关注者余额”。…

 • Xếp hạng Tài khoản PAMM là gì?

  PAMM 账户评级按照交易表现列出账户。它有助于评估 Master 的结果,选择一个账户并进行分配。默认情况下显示活动报价,但您可以取消选择“仅显示活动报价”来查看所有账户。…

 • Dịch vụ PAMM Doo là gì?

  Doo Prime PAMM 服务是一种软件解决方案,可以实现将主账户的交易操作复制到一个或多个跟随者账户,自动进行盈亏分配。主账户使用个人资金在指定的PAMM账户中,其交易策略会复制到跟随者自己的资金中。…

 • Các tính năng chính của Doo PAMM là gì?

  a. Hợp tác đại lý
  代理合作允许代理通过吸引新的跟随者账户持有人到 PAMM 账户来赚取收入,同时通过增加跟随者的数量来增加…

 • Làm cách nào để mở tài khoản PAMM tại Doo PAMM?