Tôi có thể mô phỏng những lợi ích của việc đăng ký một nguồn trong Myfxbook AutoTrade không?

Bạn có thể sử dụng trình giả lập để mô phỏng việc đăng ký một nguồn tín hiệu nhất định và kiểm tra thu nhập của tài khoản của mình trong một khoảng thời gian nhất định.

Phương pháp hoạt động:

Chọn quy mô quỹ dự kiến, khoảng thời gian và chọn nguồn tín hiệu ở cuối trang để tính toán mô phỏng, sau đó bạn có thể xem biểu đồ tuyến tính và thông tin dữ liệu về lợi tức dự kiến.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại