Làm thế nào để tạo một báo giá?

a. Nhấp vào tài khoản chính có sẵn trong phần "Tài khoản đang hoạt động" của trang "Chính".

b. Nhấp vào "Ưu đãi mới". Bảng Ưu đãi và Người theo dõi hiển thị thông tin về tất cả ưu đãi, trạng thái của chúng, số lượng người theo dõi và tổng "số dư người theo dõi" cho mỗi ưu đãi.

Ưu đãi và người theo dõi

c. Hoàn thành biểu mẫu Tạo báo giá (xem Thông số báo giá để biết thêm thông tin về mô tả Thông số báo giá). Chọn hộp kiểm "Tôi xác nhận" và nhấp vào "Tạo".

Tạo ưu đãi

d. Để thay đổi "Hoa hồng đại lý" hoặc/và "Mật khẩu", hãy nhấp vào "Quản lý" trong bảng "Báo giá và người theo dõi". Chọn "Tắt" hoặc "Bật báo giá" để thay đổi trạng thái của báo giá.

Quản lý ưu đãi

Để ý! Sau khi tạo báo giá, chỉ có thể chỉnh sửa "Mật khẩu" và "Thông số hoa hồng đại lý".

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại