"Hoa hồng đại lý" là gì?

Hoa hồng đại lý đề cập đến khoản hoa hồng mà một tỷ lệ nhất định trong "phí hiệu suất" của tài khoản chính được chuyển vào tài khoản đại lý vào cuối khoảng thời gian giao dịch, khi lợi nhuận được chia giữa tài khoản chính và những người theo dõi. Quy mô hoa hồng đại lý (được biểu thị bằng phần trăm) được đặt bởi tài khoản chính.

Dưới đây là một ví dụ để hiểu rõ hơn.

Ủy quyền đại diện

Thí dụ:

a. Người theo dõi 1, khách hàng của Doo Prime, đã tạo tài khoản PAMM.

b. Người theo dõi 2 đã trở thành khách hàng của Doo Prime thông qua liên kết giới thiệu của Đại lý A và tham gia cùng một tài khoản PAMM.

c. Vào cuối khoảng thời gian giao dịch, số dư tài khoản PAMM tăng lên do tài khoản chính hoạt động thành công.

d. Người theo dõi 1 và Người theo dõi 2 thanh toán phí thực hiện của tài khoản chính theo thông số báo giá.

e. Tài khoản chính trả một khoản hoa hồng nhất định cho đại lý để thu hút người theo dõi 2. “Hoa hồng đại lý” được khấu trừ từ phí thực hiện của người theo dõi 2.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại