Ngoài các loại sản phẩm miễn lãi được chỉ định, có sản phẩm nào khác điều chỉnh lãi suất qua đêm không?

Để cung cấp cho khách hàng các điều kiện giao dịch thuận lợi hơn, sự kiện này Doo Prime đã giảm toàn diện lãi suất qua đêm đối với hàng hóa. Bạn có thể liên hệ với người quản lý tài khoản độc quyền của mình để kiểm tra chi tiết về sự kiện

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại