ระบบดำเนินการขั้นตอนเอกสารสำหรับบัญชีย่อย PAMM อย่างไร?

ระบบจะ จัดสรรคำสั่งซื้อ ตาม อัตราส่วนของส่วนของบัญชีระหว่างบัญชีย่อยและบัญชีหลัก ตัวอย่างเช่น มูลค่าสุทธิของบัญชีย่อย A คือ 1,000 USD มูลค่าสุทธิ ของ บัญชีย่อย B คือ 2,000 USD และ มูลค่าสุทธิ ของ บัญชีหลักจะแสดงเป็น 3,000 USD หากบัญชีหลักวางคำสั่งซื้อ 3 ล็อต บัญชีย่อย ขนาดล็อตของคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดย บัญชี A คือ $ 1,000/$3,000*3 ล็อต=1 ล็อต ; ขนาดล็อตของคำสั่งซื้อขายโดยบัญชีย่อย B คือ $ 2,000/$3,000 * 3 ล็อต = 2 ล็อต 

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ